top of page

מסלולי תשלום

לחצו על התמונה להגדלה

הזכות למגורים ב"מגדלי אלישע" ניתנת בשני מסלולים: דמי פיקדון או דמי כניסה. גובה הסכום נקבע על פי סוג יחידת המגורים, מיקומה, גודלה וגובה השחיקה על פי ההסכם הנחתם.מסלול דמי פיקדון
הפיקדון יופקד שקלית בחברה, בכל שנה יופחת אחוז מוסכם מהפיקדון וזאת על פי ההסכם החתום. יתרת הפיקדון תוחזר לדיירים במידה שיחליטו לעזוב את "מגדלי אלישע" או ליורשים במקרה של פטירה.מסלול דמי הכניסה
התשלום ירשם לזכות הדיירים וממנו ינוכו 25% לכל שנת שהייה או חלקה ב"מגדלי אלישע". לדמי הכניסה יתווסף מע"מ כחוק.הדיירים ישלמו תשלום חודשי עבור הוצאות המגורים: חשמל, מים, מיזוג וחימום, ניקיון הדירה, שטחים ציבוריים, אחזקת הבית והדירה, ארנונה ושימוש במתקני הבית. (בתשלום זה אינן כלולות הוצאות מזון, שימוש בטלפון וכן פעילויות מיוחדות).

bottom of page